Regulamin sieci HotCPM.pl

§1. Słowo wstępu

Niniejszy regulamin określa zasady współpracy pomiędzy właścicielem serwisu HotCPM.pl, tj. firmą Leaders sp. z o.o. sp.k. z siedzibą: Wadowicka 8a, wejście C, 30-415 Kraków, NIP: 6793124029, REGON: 363827712, KRS: 0000604856, zwaną dalej także HotCPM, a każdym zarejestrowanym Użytkownikiem serwisu HotCPM.pl, zwanym dalej także Wydawcą lub Partnerem.

§2. Pozostałe definicje

- Reklamodawca - podmiot gospodarczy, który za pośrednictwem sieci HotCPM.pl udostępnia swoją kampanię reklamową;
- Kampania reklamowa - jest to całokształt połączeń pomiędzy Wydawcą a Reklamodawcą, udostępniany przez HotCPM.pl, w ramach którego znajduje się ogół informacji dotyczący danej kampanii reklamowej (jednostki reklamowe, sposób naliczania i wypłacania wynagrodzenia) oraz system informatyczny umożliwiający sprawną współpracę pomiędzy tymi dwoma podmiotami (systemy zliczania statystyk, system selektywnego dopuszczania witryn do możliwości emisji reklam); w innym znaczeniu rozumiany bardziej ogólnie jako strona internetowa Reklamodawcy, na którą kierują udostępnione Wydawcy materiały reklamowe;
- Walidacja - zespół reguł i czynności po stronie Reklamodawcy umożliwiające mu uzasadnione odrzucanie prowizji naliczonych Wydawcy

§3. Założenia ogólne

1. Wydawca rejestrując swoje konto na HotCPM.pl potwierdza znajomość niniejszego regulaminu, w pełni go akceptuje i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
2. Wydawca prowadzący działalność gospodarczą zobowiązany jest do podania pełnej nazwy firmy, numeru NIP i REGON, adresu siedziby oraz adresu do korespondencji, jeśli jest inny od adresu siedziby, oraz dane osoby upoważnionej do jego reprezentowania.
3. Wydawca nieprowadzący działalności gospodarczej zobowiązany jest do podania swojego imienia i nazwiska oraz adresu do korenspondencji.
4. Wydawca ma prawo do likwidacji swojego konta i rozwiązania niniejszej umowy w dowolnym terminie wysyłając wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej z adresu email na który założył konto w serwisie HotCPM.pl, na adres email [email protected] HotCPM zastrzega sobie prawo do weryfikacji takiego emaila wysyłając stosowne pismo z prośbą o potwierdzenie takowej decyzji na podany adres korenspondencji. Wydawca jest zobowiązany do listownego udzielenia potwierdzenia chęci usunięcia konta i rozwiązania umowy.
5. HotCPM zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy z Wydawcą w trybie natychmiastowym bez podania przyczyny.

§4. Współpraca w zakresie kampanii reklamowych

1. Wydawca ma prawo do emisji każdego formatu jednostki reklamowej tylko za pomocą udostępnionych mu materiałów reklamowych w postaci kodów do graficznych bannerów reklamowych.
2. W przypadku chęci przeprowadzenia Kampanii Reklamowej z wykorzystaniem niestandardowych materiałów reklamowych, Wydawca zobowiązany jest wcześniej zapytać o zgodę na takie działania właścicieli serwisu HotCPM.
4. Wydawca zapewnia, że używana przez niego przestrzeń reklamowa oraz wszelkie działania podejmowane w prowadzonych przez niego Kampaniach Reklamowych nie naruszają praw osób trzecich ani żadnych innych przepisów prawa.
5. Wydawca zobowiązuje się do działania tylko i wyłącznie na korzyść Reklamodawców, nie wprowadzania w błąd odbiorców Kampanii Reklamowych oraz zapewniania jak najlepszej jakości ruchu dla Reklamodawcy, nigdy nie generując dla niego sztucznego ruchu (np. automaty klikające, generatory ruchu, motywowanie do kliknięć lub pozostawiania bezwartościowych danych na stronie Reklamodawcy).
6. Wydawca obowiązany jest do zgłoszenia strony, będącej jego własnością, celem weryfikacji jej zawartości przez zespół nadzorujący działanie serwisu HotCPM.
7. HotCPM zastrzega sobie prawo do odrzucenia zgłoszenia strony, jeśli nie spełni ona wymagań, lub jeśli w chwili weryfikacji zawartości witryny jest ona niedostępna.
8. HotCPM zastrzega sobie prawo do cofnięcia zgody na emisję jednostek reklamowych bez podania przyczyny.
9. W imieniu Reklamodawcy, HotCPM zastrzega sobie prawo do uzasadnionego cofnięcia części wygenerowanych przychodów, np. na wskutek reklamacji klienta lub szeroko rozumianej słabej jakości ruchu wygenerowanego przez Wydawcę.
10. HotCPM ma prawo nałożyć karę umowną na Wydawcę w wysokości 1000 PLN za każdego Reklamodawcę, z którym Wydawca podejmie współpracę bezpośrednią, w przypadku, gdy pierwotna aktywna współpraca odbywała się w sieci HotCPM. HotCPM dopuszcza współpracę bezpośrednią Wydawców i Reklamodawców po wcześniejszych, pisemnych uzgodnieniach wszystkich stron.

§6. Płatności

1. HotCPM zobowiązuje się do wypłaty wszystkich środków, których wypłatę zleci Wydawca.
2. Minimalna kwota zlecanej przez Wydawcę wypłaty wynosi 50 PLN; nie ma możliwości wypłaty przez HotCPM kwoty niższej niż określone w Regulaminie minimum.
3. Wydawca w każdej chwili ma możliwość zlecenia wypłaty wszystkich środków, które znajdują się w bilansie środków dostępnych do wypłaty, z pominięciem sytuacji, w której w tym bilansie nie jest osiągnięty próg minimalnej kwoty do wypłaty określonej w punkcie 2.
4. Termin realizacji płatności przez HotCPM wynosi 7 dni; HotCPM zastrzega sobie do opóźnienia realizacji przelewu o kolejne 7 dni bez podania przyczyny; każde kolejne opóźnienie realizacji przelewu przez HotCPM może wystąpić tylko w sytuacji wyjątkowej i zawsze musi być w pełni uzasadnione.